امور مالی 

نوع خدمات:

1.تهيه وتنظيم ليست حقوق ودستمزد –اضافه كار پرسنل-كارانه –بيمه پرسنل-ليستهاي متفرقه واسناد هزينه اي مربوطه وپرداخت ليستها وغيره

2.دريافت وپرداخت ونظارت برامورحسابداري دريافت وپرداخت كليه اسنادمالي ومغايرتهاي بانكي

3.كنترل ونظارت دقيق برعملكردكليه صندوق داران وتهيه وتنظيم كليه اسناددرآمدي سازمانهاي بيمه اي وطرف قرارداد

4.رسيدگي به كليه اسنادمالي ومطابقت بامقررات وآئين نامه مالي ومعاملاتي وبخشنامه هاي صادره

5.صدوراسنادتهيه وتنظيم اسنادمالي مطابق با سرفصلهاي تعيين شده

6.ثبت وحفظ ونگهداري اموال بيمارستان

7.امور مربوط به مناقصات وفرآيندهاي لازم جهت قراردها

شماره تماس:2262

 

شرح وظايف رئيس حسابداری 

رئوس وظايف :

 - سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روش ها ، سيستم ها و خط مشی های مالی بيمارستان در واحد حسابداری

- کنترل وتاييد کليه اسناد حسابداری صادره

- کنترل وضعيت نقدينگی بيمارستان و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات ازدانشگاه

- پيگيری وصول مطالبات بيمه های طرف قرارداد

- نظارت بر ثبت و نگهداری مناسب دفاتر قانونی(روزنامه و كل) و تهيه تراز آزمايشی ماهيانه

- نظارت بر اجرای صحيح مقررات و دستورالعمل ها و روش های مصوب آيين نامه مالی معاملاتی دانشگاه

شرح وظايف :

- بررسی و تاييد اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مايشی ماهيانه

- بررسی و تاييد کليه پرداخت ها با توجه به آيين نامه ها و مجوزهای مربوطه

- نظارت بر بستن حساب های پايان سال

- همکاری با اداره دفترداري و تنظيم حساب ها به منظور تهيه صورتهای مالی

- بررسی و تاييد اعلاميه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک

- اتخاذ ترتيبات لازم جهت تهيه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی و جوابگويی به آنان

- نظارت مستمر بر نحوه عمل هريک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظايف تعيين شده

- پيشنهاد و برگزاري کلاسهای آموزشی  به منظور آموزش کارکنان امور مالی  

- اتخاذ ترتيبات مقتضی(تخصيص و تامين اعتبار) جهت پرداخت به موقع تعهدات بيمارستان

-همکاری و تشريک مساعی با مديريت امورمالی دانشگاه در جهت بهبود روش ها و سيستم های مالی

- ارائه پيشنهاد به مدير امور مالی در خصوص تامين نيروی انسانی مورد نياز واحد مربوطه

- پيشنهاد ايجاد ، حذف يا تغيير در حساب های مالی به مدير امور مالی

- نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر و مدارک و پرونده های مالی

شرح وظايف مسئول دريافت وپرداخت حقوق

رئوس وظايف :

- جمع آوری ونگهداری مناسب کليه آيين نامه ، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و به روز نمودن آن ها

- اتخاذ ترتيبات لازم به منظور تهيه و تنظيم ليست های مکانيزه حقوق ماهانه

شرح وظايف :

- جمع آوری ونگهداری مناسب کليه آيين نامه ، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد وبروز نمودن آنها

- اتخاذ ترتيبات لازم به منظور تهيه وتنظيم ليست های مکانيزه حقوق ماهانه

-همکاری با واحد کارگزينی جهت تسهيل در تنظيم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل بيمارستان

- اخذ گواهی انجام کار پرسنل از کارگزينی و انتقال به سيستم مکانيزه حقوق ودستمزد

- اخذ ليست حقوق ودستمزد از سيستم مکانيزه وارائه آن به مسئول رسيدگی بيمارستان

- تسليم ديسکت وليست حقوق و ليست تغييرات ماهانه به سازمان تامين اجتماعی و اداره امور مالياتی واداره خدمات درمانی

- اخذ گزارشهای پرسنلی مقطعی مورد نياز مسئولين مافوق

- همکاری با مسئول دفترداری در مورد مشخص نمودن ميزان بدهی پرسنل به دانشگاه و ساير ارگانها

- به روزنمودن اطلاعات مکانيزه پرونده پرسنلی هر يک از کارکنان

-تنظيم ليست و محاسبه حق ماموريت ، تسويه حساب ، صندوق ذخيره ، ذخيره مرخصی استفاده نشده ، ذخيره بازخريد خدمت سنوات پرسنل

- بايگانی يک نسخه از ليستهای مکانيزه حقوق

- تهيه گزارش ساليانه در خصوص ريز مبالغ پرداختی حقوق ومزايا و..

- انجام ساير وظايف مرتبط محوله از جانب رئيس حسابداری مركز

شرح وظايف مسئول رسيدگی اسناد

رئوس وظايف:

- انجام رسيدگی اسناد ومدارک که تعهد پرداخت ايجاد مينمايد و يا منجر به پرداخت ميشود . طبق دستورالعمل مربوطه

- گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسيدگی

- اتخاذ ترتيبات لازم به منظور تهيه صورت مغايرت بانکی و پيگيری بمنظور رفع مغايرت

- تماس با اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه و پاسخگويی و رفع مغايرت احتمالی فيمابين

شرح وظايف :

- گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبيل قراردادها ، آئين نامه ها ، مصوبات ، دستورالعمل ها ، مجوزها و احکام کارگزينی شبکه بهداشت خرم دره و بخشنامه ها و مصوبات سازمانها و ادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسيدگی

- کنترل نهايی مدارک واسناد و رسيدگی و حصول اطمينان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل های مربوطه

- تهيه « برگ رفع نواقص » در مواردی که در مدارک مورد رسيدگی نقايصی موجود باشد.

- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال ، خريد کالا و خدمات جهت اطمينان از صحت مدارک مربوط رسيد کالا و خروج کالا از انبار

- پيگيری دريافت اسناد و مدارک مورد رسيدگی از ساير واحدهای دانشگاه

- اتخاذ ترتيبات لازم جهت صدور کليه اسناد حسابداری شبکه با توجه به مدارک و اعلاميه ها و صورتحسابهای رسيده مربوط و همچنين طبقه بندی صحيح آنها و کنترل ممهور بودن آنها به مهر « رسيدگی شد»

 

شرح وظايف مسئول اعتبارات و دفترداری

رئوس وظايف :

- تهيه و تنظيم کليه صورت خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری

- تشخيص حسابها

- صدوراسناد حسابداری باتوجه به نظام مالی وصنعتی مدون دانشگاه

- اتخاذ ترتيبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی

- ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده

- نگاهداری مناسب اسناد و مدارک مالی

- ثبت ونگهداری دفاتر قانونی و تهيه تراز های آزمايشی ماهانه

- بررسی و تامين اعتبار کليه درخواستهای هزينه ای و سرمايه های که تعهد پرداخت ايجاد ميکنند

شرح وظايف :

- کنترل اسناد حسابداری مکانيزه با پيش نويس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی و صدور آنها

- همکاری با ساير واحدهای امور مالی در زمينه صدور اسناد حسابداری لازم

- اتخاذ ترتيبات مناسب به منظور تدارک و پلمپ بموقع دفاتر قانونی

- ثبت دفاتر قانونی با رعايت آيين نامه مربوطه و نگهداری دفاتر کل و روزنامه بر اساس ضوابط قانونی

- تهيه و تنظيم اطلاعات مقطعی مورد نياز مسئولين مافوق و يا ساير واحدهای مالی

- قراردادن مناسب اسناد حسابداری به ترتيب شماره سريال در زونکن های مربوطه

- تاييد اسناد پرداخت با ايجاد تعهد با توجه به نظام نوين مالی جديد بيمارستان

- ممهورنمودن کليه مدارک و ضمائم مربوط به تامين اعتبار به مهر « تامين اعتبار شد »

-

 

شرح وظايف مسئول درآمد

شرح وظايف :

- آشنايی کامل با آئين نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه وساير مقررات وقوانين مربوط با امور مالي 

- رسيدگی به اسناد درآمد وکنترل آنها با صورت حسابها

- کنترل وثبت عمليات درآمد مراکز تابعه در دفاتر ويا نرم افزار رايانه مربوطه

- دريافت قبوض ، سه برگی از استان وثبت در درفاتر ويارايانه براساس تعداد وسريال تحويلی

- تحويل قبوض سه برگی براساس ميانگين مصرفی به مراکز درماني درمانی تابعه وثبت در دفاتر

- دريافت مدارک وآمار قبوض صادره مصرفی ماهانه مراکز وثبت عمليات در دفاتر وحسابرسی از مدارک ارسالی به حسابداری شبکه

- تهيه گزارش ماهانه مصرف قبوض وميزان درآمدهای نقدی وبيمه ای وارسال به استان

- دريافت فيشهای واريزی درآمد نقدی از متصديان پذيرش( صندوق) مراکز وساير واريزيها برابر جداول زمانبندی شده وثبت سند مربوطه مربوطه

- دريافت صورتحساب بانکی حساب در آمد بيمارستان از بانک وکنترل ومطابقت با فيشهای واريزی وتهيه صورت مغايريت بانکی حساب درآمد.

- ارسال در آمد بيمارستان  به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهيانه

-تهيه وتنظيم صورتحساب وتراز مالی درآمد ماهيانه بيمارستان وارسال به امور مالی دانشگاه

- تهيه آمار ماهيانه وسالينه درآمد بيمارستان ، محاسبه درصد افزايش ويا کاهش درآمد وپيگيری علت کاهش وافزايش در آمد مربوطه

-نظارت بر تنظيم صورتحساب های بيمه ای وارسال به موقع به سازمانهای بيمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ويا رايانه

-پيگيری دريافت مطالبات از سازمانهای بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد

 

- واحد امين اموال و شرح وظايف آن: 

*-نظارت دقيق بر حسن اجرا فعاليت هاي انبار مصرفي و غير مصرفي

*-كنترل دقيق موجودي انبار طبق دفاتر و موجودي در  سيستم با موجودي كالاهاي مربوطه در انبار 

*-كنترل دقيق انبارها جهت اطمينان از ثبت دقيق قبض هاي انبار و حواله هاي صادره 

*-نظارت بر بايگاني دقيق قبض هاي انبار و حواله انبار  

*-حفظ و حراست از كليه اموال بيمارستان اعم از منقول وغير منقول ومصرفي و غير مصرفي 

*-نظارت دقيق و كامل بر جابجاي و تغيير و تحول اموال بين واحدها طبق قوانين و مقررات مربوطه 

*-تكميل فرم شماره 13 جهت تهيه ليست اموال بيمارستان و ارسال آن به استان 

*- جهت كليه اموالي كه در واحدهاي مختلف وجود دارد مي بايست فهرست و ليست اموال تهيه و به امضاء مسئول مربوطه برساند و در مكان مناسب در واحد مربوطه نصب گردد. 

*- درصورت وارد نمودن خسارت به اموال اداره شخص خاطي و مقصر مي بايست پاسخگو باشد در غير اينصورت مسئوليت عدم جبران خسارت متوجه امين اموال مي باشد

 

واحد ترخيص

بيمار پس از قطعي شدن پذيرش بستري، به واحد ترخيص مراجعه كرده و مراحل زير را طي مي كند:

  • ارائه اطلاعات مربوط به هزينه بستري بيماران با توجه به نوع عمل و نوع بيمه طرف قرارداد
  • ارائه اطلاعات مشاوره اي جهت دريافت معرفي نامه و تطبيق آن با مفاد قراردادهاي بيمه اي فيمابين
  • محاسبه و اعلام مبلغ علي الحساب به بيماران جهت واريز به حساب بيمارستان،  و تاييد واريزي و جه
  • اعلام برآوردي هزينه هاي بيمار در طول دوران بستري طي برگه هاي استعلام توسط واحد ترخيص
  • صدور صورتحساب  پس از اعلام ترخيص بيمار و صدوربرگه ترخيص
  • ارسال ژرونده بيماران در پايان هر روز به واحد مدارك پزشكي و ارائه مدارك و گزارشات به دفتر مدير مالي بيمارستان

البته لازم به ذكر است استرداد قبوض پرداختي بيماران سرپايي(با نامه درخواست مسئول واحد و تاييد مديريت مالي)، استرداد مبالغ مربوط به پذيرش هاي بيماران بستري كه از بستري شدن انصراف داده اند (با درخواست پذيرش و تاييد مديريت مالي)، استرداد مبالغ صورت حساب هاي بستري كه از بيمارستان بستانكار مي باشند و... توسط تنخواه ترخيص قابل پرداخت مي باشد.

واحد ترخيص بيمارستان از ساعت 7.30 دقيقه صبح به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمت به بيماران مي باشد.