صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > امور اداری و کارگزینی 

 نام واحد: امور اداری و کارگزینی

شماره تماس : داخلی 2195-2318

رئیس امور اداری: عالیه رزمگه

مسئول کارگزینی: کیانوش سلیمانی

کارشناس امور اداری: طیبه زارعی

کارگزین: الهام فخاری، مریم پور اسمعیل زاده

مسئول دبیرخانه:سکینه عطایی

متصدی امور دفتری: زهرا مریدی

بایگانی: علی بهروزی