صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > تجهیزات پزشکی 

نام واحد:تجهیزات پزشکی

نام مسئول واحد: خانم معصومه سالاری

تعداد کارکنان: 5 نفر

محل قرار گیری واحد: حوزه مدیریت، واحد مدارک پزشکی

شماره تماس مستقیم:076-33310989

شماره فاکس:33310989

شماره داخلی:2153

خدمات قابل ارائه: تامین کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستان، تامین کلیه تجهیزات مصرفی بیمارستان، تعمیر تجهیزات پزشکی، نظارت بر نگهداشت تجهیزات پزشکی