معرفی واحد تغذیه

تغذیه عامل موثری در پیشگیری از بروز، پیشرفت و بویژه درمان بیماری ها به شمار می رود. از آنجایکه در طول بیماری نیاز به مواد مغذی افزایش می یابد و اشتهای بیمار نیز در طول مدت بستری کاهش پیدا می کند، ارائه ی رژیم غذایی مناسب به بیماران در زمان بستری و آگاهی آنان از برنامه غذایی خود در هنگام ترخیص از بیمارستان منجر به عدم پیشرفت بیماری ، تسریع روند بهبود و در نتیجه کاهش مدت زمان بستری در بیمارستان ، کاهش هزینه های درمانی، ارتقاء کیفیت درمان و نهایتا ارتقاء سلامت جامعه می گردد.

واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان شهید محمدی در قسمت زیرزمین ساختمان اصلی بیمارستان واقع شده است و در 2 بخش رژیم درمانی در بیماران بستری و سرپایی و مدیریت خدمات غذایی فعالیت می نماید.

پرسنل واحد تغذیه

آقای حمید میرزایی            مسئول واحد تغذیه

خانم فاطمه غلامی             مسئول بخش تغذیه و رژیم درمانی

خانم فرزانه پودینه             متصدی واحد تغذیه

v        دربخش تغذیه و رژیم درمانی پس از ارزیابی های اولیه که توسط پرستاران در بخش های بستری صورت می گیرد در صورتی که بر اساس فرم های غربالگری اولیه بیمار نیاز به مشاوره تغذیه داشته باشد کارشناسان تغذیه بر بالین بیمار حضور یافته و بر اساس فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه بیمار را ویزیت می نمایند. هم چنین در صورتی که درخواست مشاوره از طرف پزشک داده شود همین روند تکرار می گردد و بیمار از نظر تغذیه ای بررسی شده و توصیه های لازم به بیمار داده شده و رژیم غذایی متناسب با بیماری پس از ترخیص برای وی تنظیم می گردد.

از جمله فعالیت هایی که در بخش رژیم درمانی شامل موارد زیر می باشد:

1) تهیه پمفلت ها و کتابچه های آموزشی برای بیماران

2)آموزش بیماران و همراه بیمار در خصوص رژیم غذایی بیمار به شکل حضوری

3) پیگیری روند درمان بیمار بستری با همکاری سایر اعضای تیم درمان  بر اساس مراقبت تغذیه ای ارائه شده

4) شرکت در دوره های آموزشی به منظور روز آمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

5) ویزیت بیماران سرپایی در کلینیک ویژه

6)برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان تغذیه بیمارستان

7)برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل کادر درمانی واداری

v        مدیریت خدمات غذایی شامل مجموعه ای از اقدامات و مقررات است که با هدف تامین غذا، تغذیه مصنوعی و میان وعده جهت بیماران، کارکنان بیمارستان و همراهان بیمار می باشد.

از جمله فعالیت هایی که در بخش مدیریت غذا انجام می شود شامل موارد زیر است::

1)تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران و کارکنان مطابق با اصول تغذیه ای

2)مدیریت و نظارت بر رعایت استانداردها و مفاد قراردادهای غذا توسط پیمانکار

3)نظارت بر مراحل مختلف فرایند های خدمات غذایی از جمله ورود مواد غذایی به انبارها، انتقال مواد غذایی خام و فرآوری شده، آماده سازی محلول گاواژو.....

4) نظارت بر غذای بیماران از نظر مطابقت با رژیم غذایی تجویز شده