مدیر مراکز تصویربرداری : آقای محمد حق پرست (کارشناس ارشد فیزیک پزشکی - عضو هیئت علمی (

مراکز تصویربرداری شامل : مرکز سی تی اسکن - ام ار ای - سنگ شکن - پزشکی هسته ای و رادیولوژی

رئیس بخش : آقای دکتر کرم پور

مسئول بخش:آقای حق پرست

جانشین مسئول:آقای دمی زاده

سوپر وایزر سی تی اسکن:آقای غریبی

 

اسامی پزشکان بخش :  آقای دکتر منصور صانعی – آقای دکتر کرم پور- خانم دکتر موسوی –خانم دکتر شنبه زاده- خانم دکتر کریمی