نام بخش: برونکوسکوپی

نام مسئول بخش: مریم محمدی زاده

تعداد کارکنان بخش: 1 نفر

نوع خدمات ارائه شده در بخش:

تست ریه ( اسپیرومتری)-تپ پلور-بیوپسی پلور-برونکوسکوپی- پلورال کت

 

شماره تماس با بخش یا واحد : داخلی 2252 -3347001