نام بخش: پزشکی هسته ای

رئیس بخش: دکتر نسرین امانی                              مسئول بخش: زهرا زینل پور

نوع خدمات ارائه شده در بخش:

                                                       

1.       اسکن کلیه   

  •         با لازیکس
  •         با کاپتو پریل
  •          پارانشیم کلیه                                                          

2.        اسکن  بیضه

3.      اسکن  رفلاکس مثانه  وباقیمانده ادرار

4.       اسکن قلب                     

  •  معمولی
  •  با تالیوم
  •  با تریق مجدد وتعیین viability
  •  به روش گیتد

 

 

5.        اسکن استخوان          

  •   تمام بدن
  •   منطقه محدود                                   

 

6.      اسکن تیروئید

7.      اسکن پاراتیرویید

8.      اسکن پاروتید

9.       اسکن کبد وطحال

10.     اسکن پرفیوژن ریه

11.     اسکن مجاری اشکی

12.    اسکن دیورتیکل میکل

13.   اسکن مجاری وکیسه صفرا

14.    اسکن گالیوم

15.    اسکن باMIBG

16.    سکستراسیون گلبولهای قرمز کبد وطحال

17.   اسکن مجاری وغدد لنفاوی

18.   اسکن تیروئید با ید131

19.      اسکن تمام بدن باید131

20.    درمان پرکاری تیرویئد

 

 تعداد افراد شاغل:

پزشک متخصص پزشکی هسته ای :1نفر

کارشناس پزشکی هسته ای:4نفر

کادر اداری:1نفر

 نکته :پزشک  متخصص قلب نیز در روز تست اسکن قلب  جهت مانیتورینگ حضور دارند

شماره تماس:33348361-33348362

شماره فکس:33348363

شماره تلفن داخلی 2045