نام بخش یا واحد :    MRI

نام مسئول بخش :      عباس دمی زاده

تعداد کارکنان بخش یا واحد :   ( 14 نفر )

3 نفر کارشناس تمام وقت

4نفر کارشناس نیمه وقت

1 نفر حسابدار

4 نفر منشی

2نفر تایپیست

نوع خدمات ارائه شده در بخش یا واحد :     تصویربرداری

MRI  تمامی نواحی بدن (سر، دست،پا، لگن،شکم و...) بدون تزریق

MRI  تمامی نواحی بدن با تزریق

MRI  تمامی نواحی بدن با و بدون تزریق

MRU

MRCP

MRA  و MRV

 

شماره تماس با بخش یا واحد :    5- 33345504