صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > فوق تخصصی نفرولوژی 

  نام بخش: بخش فوق تخصصی نفرولوژی

نام مسئول بخش: خانم خالقی

تعداد کارکنان بخش:2 نفر فوق تخصص نفرولوژی

1 نفر سرپرستار 10 نفر پرستار 2 نفر کمک بهیار 1 منشی 2 نفر نیروی خدماتی 1 نفر بیماربر

نوع خدمات ارائه شده در بخش:

پذیرش بیماران در سرویس مجاری ادراری و کلیوی

 اقدامات بستری - دارو درمانی سرم درمانی شالدون گذاری بیوپسی کلیه LP  - BMA  و BMB پیگیری و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی بیماران از جمله هماهنگی با واحدهای دیگر جهت آندوسکوپی ، کولونوسکوپی ، ERCP ، اکو کاردیوگرافی ، گرافی ها ، سی تی اسکن ، سونوگرافی ،MRI ، پزشکی هسته ای اقدامات جراحی    ( AVF تعبیه DJ TUL و...)

                                 

شماره تماس با بخش یا واحد: داخلی 2188