نام بخش یا واحد : ای سی یو قلب  

 

نام رئیس بخش : دکتر هاشم جری نشین

 

نام مسئول بخش یا واحد  : خانم معصومه شکاری

 

تعداد کارکنان بخش یا واحد : تعداد پرستار 16نفر تعدادکارگر 2نفر -کمک بهیار 1نفر-منشی 1نفر (مشترک با 3بخش )

 

نوع خدمات ارائه شده در بخش یا واحد :1-مراقبت ویژه از بیماران تحت عمل جراحی قلب  باز 2- بیماران تحت عمل CABG، دریچه ای وپریکاردیت از ORپذیرش ومانیتورینگ قلبی میشوند ودرصورت انستیو به بودن وصل به ونیتلاتور قرار می گیرند. اقدامات زیر انجام می شود:1-کنترل علائم حیاتی 2-کنترل خونریزی محل عمل ودرن ها 3-کنترل سطح هوشیاری 4-گرفتن آزمایشات وABGطبق دستور پزشک معالج 5-گرفتن نوار قلب6-انجام گرافی قفسه سینه 7- انفوزیون داروها طبق دستور پزشک معالج 8-کنترل درد 9-خارج کردن لوله تراشه طبق دستور پزشک بیهوشی 10-OOBشدن ودرآوردن درن  11-کنترل دفع وجذب  12-فیزیوتراپی قفسه سینه روزانه 13-پیگیری مشاوره  14-انجام اکو 15-اسپرومتری  16-گرافی قفسه سینه دیجیتال  17-آموزشی ترخیص وزمان مراجعه بعدی به پزشک معالج وانجام آزمایشات بعد از ترخیص

شماره تماس با بخش یا واحد :2138