صفحه اصلي > ریاست > مدیرت خدمات پرستاری 

نام واحد :  مدیریت  خدمات  پرستاری

مدیر  واحد :  محمد  حاجی خانی گلچین

مدرک تحصیلی : کارشناس  پرستاری  و کارشناس  ارشد مدیریت 

سوابق  اجرایی :

-         مدیر  خدمات پرستاری  بیمارستان  شهید  بهشتی  بندر لنگه

-         سرپرستار  بخش  دیالیز  بندرعباس

-         عضو هیئت  مدیره  نظام  پرستاری  بندرعباس

-         سوپروایزر  بیمارستان  شهید  بهشتی  بندر لنگه

شرح وظایف  مدیر  خدمات پرستاری  ( مترون ) با تکیه  بر رعایت  منشور حقوق مددجو  و مبتنی  بر فرآیند  پرستاری  و استانداردهای  مراقبتی  به  شرح  ذیل  می باشد :

1-     برنامه ریزی  در زمینه های  ارتقاء  کیفی  و بهبود  مستمر  فعالیتهای  ارائه  خدمات  مددجویان

2-     تعیین  اهداف  ( کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت )  مبتنی  بر نیازها  جهت تأمین  و حفظ  و ارتقاء  سطح   سلامت  و رفاه  اجتماعی  مددجو  با توجه  به  خط مشی های  متبوع  و پیشنهاد   به  مقامات  ذیربط

3-     برنامه  ریزی  جهت  تشکیل  و شرکت  در کمیته های  خاص  با شرح  وظایف  مدون  ( آموزشی ، پژوهشی  ، کنترل  و نظارت  عفونت و ... )

4-     تعیین  خط مشی  و اتخاذ  روش های  مناسب  و تعیین  جدول زمان بندی  برای رسیدن  به اهداف  مورد  نظر

5-     تدوین  و  اجرای  برنامه  های  آموزش  به بیمار  و خانواده  در سطوح  مختلف  پیشگیری

6-     ایجاد  هماهنگی و مشارکت  فعال در برنامه ریزی  های بهداشتی ، درمانی  و توانبخشی  مرکز

7-     مشارکت  در تنظیم  بودجه  جهت  فعالیت های مرکز

8-     مشارکت  در طرح های  پژوهشی

9-     انجام برنامه ریزی  و همکاری  با سایر  واحدهای  ذیربط  در جهت  ارتقاء  دانش و مهارت  حرفه ای کارکنان  پرستاری

10-  تعیین برآورد  سطوح  مختلف نیروی  انسانی  مورد  نیاز بخش های  پرستاری  بر اساس  استانداردهای علمی

11-  تعیین حدود  و انتظارات  و عوامل  عملکردی در  رده های  مختلف  شغلی  با توجه  به امکانات  و شرح  وظایف  مصوب

12-  بکارگیری  نیروی انسانی  بر اساس  توانایی  افراد  در شیفت های  مختلف کاری

13-  پیشنهاد  و مصاحبه با  داوطلبان  و  انتخاب  افراد  صلاحیت دار  و معرفی  آنها  به کارگزینی  جهت بکارگیری

14-  پیشنهاد  انتصاب  و انتقال  کارکنان  تحت  نظارت  به ریاست  مرکز جهت  واحدهای  ذیربط

15-  تصمیم گیری  در مورد  مرخصی ها ، مأموریت ها و ...  کارکنان  پرستاری

16-  رهبری  و هدایت  واحدهای  ذیربط  در جهت  تحقق  اهداف سازمانی

17-  ارائه  الگوی  مناسب  پرستاری با  برقراری  ارتباط  مؤثر ، عملکرد  مطلوب ، حسن  رفتار شغلی ...

18-  اتخاذ  تدابیر  لازم  و ارائه راهکارهای اساسی در جهت  ایجاد  تقویت  انگیزش  در کارکنان  (  تشویق و تنبیه  )  گروه پرستاری

19-  اداره  جلسات  داخل  و خارج مرتبط  با  وظایف  واحدها

20-  تشکیل  و اداره  جلسات  اختصاصی  و ویژه  در جهت  حل  مشکلات  واحدهای  ذیربط با  بهره مندی از فن  آوری های  علمی  حل  مسأله

21-  تأمین  نیازهای  آموزشی  کارکنان  شامل :  آشنا سازی  پرسنل جدید الورود  با مقررات

22-  شرکت  فعال  در نهادهای  سیاست گذاری  و دیگر  کمیته های  درون سازمانی

23-  تعیین  خط مشی  و اتخاذ  روش های  مناسب  و تعیین  جدول  زمان بندی  برای رسیدن  به اهداف  مورد نظر