نام بخش :  سوختگی

نام رئیس بخش:   خانم دکتر مذنبی(فوق تخصص جراحی پلاستیک و سوختگی)

نام مسئول بخش:   خانم آزادی

تعداد کارکنان: 11 نفر (5نفر پرستار 4نفر بهیار2 نفر خدمات )      

نوع خدمات :

·       پذیرش بیماران در تمام گروهای سنی  با سوختگی های الکتریکی                              شیمیایی-تماسی شعله و مایعات داغ

·       انجام پانسمان جهت بیماران سرپایی و بستری

·       انجام دبریدمان جراحی و گرافتهای پوستی

                          

شماره تماس داخلی :        2236