نام بخش : Post CCU

نام رئیس بخش : دکتر عباس زاده

نام مسئول بخش : خانم سالاری

تعداد پرستاران : 12 نفر

تعداد بهیاران : 1نفر

تعداد کمک بهیار : 2نفر

تعداد نیروی خدماتی : 3نفر

نوع خدمات ارائه شده :

·       پذیرش بیماران قلبی شامل :درد قفسه صدری ،سکته قلبی ، نارسایی قلبی ، بیماران آنژیوگرافی ، بیماران کاندید جراحی قلبی ،آریتمی قلبی

·       بیماران از بخشهای فوریت ،اورژانس داخلی ،CCU  ،آنژیوگرافی وجراحی قلب

·       بیماران ممکن است از سایر بخشهای بستری بعد از انجام مشاوره قلب انتقال به سرویس قلب شده ودر بخش پذیرش شود .

·       اقدامات پرستاری شامل : اجرای دستورات پزشک ،کنترل درد بیمار،ترانسفوزیون خون ،پیگیری مشاوره ها وویزیت بیماران، آموزش زمان پذیرش –بستری وترخیص، گرفتن علائم حیاتی هر 4ساعت ،نوارقلبی روزانه و در صورت درد قفسه سینه ، اکسیژن درمانی ،دارو درمانی ، روان پرستاری ، آماده کردن بیماران کاندیدجراحی قلب و آنژیوگرافی وانتقال به بخشهای مربوطه ، تغییر پوزیشن ،انتقال بیماران در صورت لزوم به واحدهای پاراکلینیک جهت انجام سونو ،اکو،تست ورزش،اکو،آندوسکوپی وکولونوسکوپی واسپیرومتری،اکومری ،سونوگرافی ،سی تی اسکن ،ام ار ای ،نوار مغزی...

·       شماره تماس با بخش یا واحد :داخلی 2086