نام بخش: آی سی یو جنرال

نام رئیس بخش : دکتر کاشانی

نام مسئول بخش: خانم بهاالدینی

تعداد کارکنان بخش: 35 نفر

پرستار : 29 نفر      بهیار : 5 نفر       کارگر : 2

 

نوع خدمات ارائه شده در بخش :

·       ساکشن ، تهویه مکانیکی ، سونداژ کردن ، چست فیزیوتراپی تراپی ، سرم تراپی ، تغدیه وریدی ، گاواژ ، پانسمان

·       پذیرش بیماران : جراحی های بزرگ ،  سکته مغزی ، سندرم گلینباره ، مسمومیت ها ، تروما ،

·       ویزیت پزشکان : اتند بیهوشی ، داخلی ، عفونی ، جراحی ، نفرولوژی ،  ارتوپدی ، گوش حلق بینی ، چشم ، قلب ، نروسرجری ، نورولوژی ، ریه

 

شماره تماس داخلی بخش:

2199-2244