صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > گوش،حلق و بینی و جراحی چشم 

نام بخش: گوش حلق وبینی- چشم

نام مسئول بخش: سیده طوبی خاندل

تعداد کارکنان بخش: 12 نفر

نوع خدمات ارائه شده در بخش:

پذیرش بیماران در سرویس گوش و حلق و بینی و چشم خدمات پرستاری ویزیت روزانه توسط اتندینگ مربوطه و رزیدنت کشیک- پیگیری خدمات تشخیصی درمانی بیماران و انجام خدمات پرستاری -اعمال جراحی چشم وگوش و حلق شکستگی های فک وصورت تروما وآسیب به چشم پیوند قرنیه

 

شماره تماس با بخش یا واحد : داخلی 2009