نام بخش: جراحی توراکس

نام رئیس بخش : دکتر علی جمشیدی

نام مسئول بخش : خاتون دشتی پور

تعداد کارکنان بخش :

پرستار9 نفر، بهیار3 نفر، کمک بهیار1 نفر، خدمات 1 نفر

نوع خدمات ارائه شده :

پذیرش بیماران  الکتیو،  بخش ها،  اتاق عمل ، درمانگاه

ویزیت روزانه،پیگیری و انجام مشاوره ها و خدمات تشخیصی درمانی بیماران انجام خدمات پرستاری ، تعویض پانسمان،  دارودرمانی، کنترل  علائم حیاتی،  آموزش به بیمار،ثبت گزارش پرستاری

شماره تماس با بخش یا واحد:2013