نام بخش یا واحد : جراحی عمومی

نام مسئول بخش یا واحد :خانم فرزانه بقائی

تعداد کارکنان بخش یا واحد: 20 نفر

نوع خدمات ارائه شده در بخش یا واحد :

 پذیرش بیماران نیازمند جراحی یا تحت نظر بصورت الکتیو یا اورژانس- انجام ویزیت روزانه و خدمات پرستاری – پیگیری و انجام خدمات تشخیصی و درمانی بیماران-سرم تراپی- دارودرمانی- مشاوره و آموزش بیماران

شماره تماس با بخش یا واحد : داخلی 2011-2017 -3347001