نام بخش یا واحد: ارتوپدی2

نام مسئول بخش: مریم طاهری جازی

تعداد کارکنان بخش یاواحد: 17نفر

نوع خدمات ارائه شده در بخش یا واحد:

_پذیرش بیمار از اتاق عمل - اورژانس جراحی - اورژانس داخلی و سایر بخشها

_مراقبت های قبل و بعد عمل جراحی(پلاک گذاری - آمپوتاسیون - اکستر نال فیکساتور - تعویض مفصل - ترمیم عصب - اصلاح دفورمیتی)

_پانسمان - سرم درمان - دارو درمانی - نوار قلب - آتل گذاری - گچ گیری و بانداژ

_آماده کردن بیمار جهت خدمات پاراکلینیکی از قبیل رادیولوژی - سی تی اسکن - اکوکاردیدگرانی و ...

_مراقبت از بیماران تحت تراکشن

_مراقبت از انواع زخم ها

 

شماره تماس با بخش یا واحد: 2019