نام بخش: ارتوپدی یک

نام مسئول بخش: حاجیه جلالی

تعداد کارکنان بخش: 12 نفر

نوع خدمات ارائه شده در بخش:

·        پذیرش بیمار از اتاق عمل - اورژانس جراحی - اورژانس داخلی و سایر بخشها

·        مراقبت های قبل و بعد عمل جراحی(پلاک گذاری - آمپوتاسیون - اکستر نال فیکساتور - تعویض مفصل - ترمیم عصب - اصلاح دفورمیتی)

·        پانسمان - سرم درمان - دارو درمانی - نوار قلب - آتل گذاری - گچ گیری و بانداژ

·        آماده کردن بیمار جهت خدمات پاراکلینیکی از قبیل رادیولوژی - سی تی اسکن - اکوکاردیدگرانی و ...

·        مراقبت از بیماران تحت تراکشن

·        مراقبت از انواع زخم ها

شماره تماس با بخش:  5-33347001 داخلی 2018