صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > داخلی مغز و اعصاب 

نام بخش : داخلی مغزو اعصاب

نام مسئول بخش : خانم احمدی

تعداد کارکنان بخش : 20 نفر

نوع خدمات ارائه شده در بخش :

 مراقبت از بیماران اینتوبیشن، انجام پانسمان ، ترانسفوزیون خون، انجام مشاوره ها،انجام پونکسیون لومبار،ویزیت روزانه ،انجام پلاسما فرزیس، ECG، گذاشتن NGT، گذاشتن سوند فولی، مانیتورینگ قلبی، پالس اکسی متری،پیگیری و انجام خدمات تشخیصی درمانی

شماره تماس با بخش : 2031