نام بخش: داخلی عفونی

نام مسئول بخش:خانم مریم سالاری جائینی

تعدادکارکنان بخش:

10نفرکارشناس پرستاری ،2نفربهیار،1نفر منشی ،4نفرکمکی، 2نفرکارگر

نوع خدمات اارائه دربخش:

پذیرش بیماران عفونی-ایزوله تنفسی وتماسی-ایزوله معکوس-TB-کرونا ویروس-آبله مرغان

انجام ویزیت پزشکان متخصص عفونی وانجام مشاوره تخصصی وفوق تخصصی

خدمات پرستاری، پیگیری و انجام مشاوره ها و خدمات تشخیصی درمانی بیماران،

شماره تماس بخش:

2025-115