نام بخش:اورژانس داخلی

 

نام مسئول بخش: لیلا ازخسروی

 

تعداد کارکنان بخش:  30 نفر

 شامل :  ) سرپرستار  1 نفر،  پرستار   22 نفر،  بهیار  1 نفر،  کمک بهیار 5 نفر،   منشی 1 نفر)

 

نوع خدمات ارائه شده در بخش:   

پذیرش بیماران گروه داخلی،  گوارش ، ریه ، نفرولوژی ، مسمومیت ،  بیماران قلبی و نورولوژی ، ویزیت بیماران توسط اتندینگ و رزیدنت های مربوطه، انجام مراقبت های پرستاری، سرم تراپی، دارودرمانی، رگ گیری ، پیگیری و انجام مشاوره ها و اقدامات تشخیصی درمانی

 

شماره تماس با بخش:  7-33347000 -076

                          داخلی 2053 - 2052